STREFA

PRACODAWCY

Szkolenia

Organizujemy szkolenia stacjonarne (w siedzibie naszej firmy), jak również szkolenia niestacjonarne w siedzibie Państwa firmy w dogodnym dla Państwa terminie.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie

Szkoleń BHP

 • Szkolenia bhp wstępne ogólne.
 • Szkolenia bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenia bhp okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych.
 • Szkolenia bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • Szkolenia bhp okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

 

Outsourcingu BHP

Wykaz niektórych usług świadczonych w ramach kompleksowej obsługi BHP

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Ocena maszyn pod względem bezpiecznego użytkowania.

 

Przygotowanie:

 • Szkolenia wstępne ogólne dla nowo przyjętych pracowników.
 • Programu szkoleń instruktażu stanowiskowego.
 • Rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
 • Zakładowych wykazów prac wzbronionym kobietom i młodocianym.
 • Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka, określanie działań korygująco - zapobiegawczych.

 

Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.:

 • Tabel norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej.
 • Prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego.
 • Wypłacania ekwiwalentów pieniężnych z powyższych tytułów.
 • Warunków i zasad przydziału płynów do picia i posiłków profilaktycznych.

 

Koordynowanie przeprowadzania postępowania powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy, m.in:

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do powstania wypadku przy pracy.
 • Przesłuchanie poszkodowanego, świadków wypadku i zbieranie innych dowodów.
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej.
 • Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Prowadzenie obowiązujących kart i rejestrów.
 • Koordynowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Sporządzanie okresowych ocen i analiz stanu bhp oraz przedstawianie wynikających z nich wniosków.
 • Doradztwo w sprawach stosowania przepisów bhp i technicznego bezpieczeństwa pracy.
Najbliższe terminy szkoleń (stacjonarnych) BHP

 Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych - 17-18 sierpnia 2017r.